แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต EHA:9003

|

ขั้นตอนที่ 1 -ระยะเตรียมการ กำหนดผู้รับผิดชอบ มีการดำเนินการ ดังนี้

  1. มีคำสั่งการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  2. มีหลักฐานการอบรมของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 2 ระยะดำเนินการ -มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามหน้าหลักเว็บไชด์

ขั้นตอนที่ 3 ระยะดำเนินการ -มีการจัดทำแผนการออกสำรวจและประชาสัมพันธ์กำหนดการออกสำรวจ

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นตอนที่ 7 จัดทำหนังสือคำสั่งอนุญาตหรือแจ้งหนังสือคำสั่งไม่อนุญาตและทะเบียนใบอนุญาต

ขั้นตอน 4 รับคำขออนุญาติ

ขั้นตอน 5 ตรวจเอกสาร

ขั้นตอน 6 ตรวจสุขลักษณะ -รายงานผลการตรวจสถานประกอบการ

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นตอน 7

ขั้นตอน 7 ฟนังสือแจ้งคำสั่งและทะเบียนใบอนุญาต

ขั้นตอน 8 ติดตามให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด