วันดี

ประชุมทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ี่ ได้ทันท่วงที

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวล

Read More »