วันดี

การประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้ง การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นา

Read More »

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4001

ระยะเตรียมการ ขั้นตอนที่

Read More »