แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) รหัสการรับรอง 7000 ประจำปี 2564

|

ระยะเตรียนการ ขั้นตอน 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ

บัตรประจำตัวพนักงาน

มีการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ

รายงานผลการตรวจสุชลักษณะต่อผู้บริหาร

มีการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ

แผนการตรวจตราสถานประกอบการ

คำสั่งให้ปรับปรุงและแนะนำ

ขั้นตอนที่ 4 การเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -แผนงาน/กิจกรรมเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การวัดผลลัพธ์