ประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าอบรม ทางเว๊ปไชต์ กรมอนามัย https://anamai.moph.go.th/th

|