ให้การสนับสนุนการจัดการจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวะอาสา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

|