ให้การสนับสนุนการจัดการจัดตั้งศูนย์บริการ “อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

|