ใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ร้อยละ 20 ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561

|