โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

|