โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “วันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564

|

21 ตุลาคม 2564 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

                       เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ใหญ่บ้านกระบี่ หมู่ที่  5 ร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ความสำคัญของการปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ทุกๆ ชนิด ให้เติบโต และแผ่กิ่งก้านร่มเงาให้แก่เราทุกค