โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายผุู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564

|

                       วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.   ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำหนองหญ้าลาด            นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564”  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน