โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|
                  วันที่  25  มิถุนายน  2564  นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางทำนอง ยอดอ่อน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย  รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด  ลงพื้นที่ติดตาม โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ