แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4001

|

ระยะเตรียมการ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ระยะดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยทั่วไปภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2564

มีการจำนวนข้อมูล รายงานข้อมูลการจัดการขยะทุกเดือน ในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย http://waste.dla.go.th/

แบบ มฝ.

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพร้อม ประชุมคณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้บริหาร -รายงาน/เอกสาร ในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป

จัดประชุมเตรียมจัดทำโครงการคัดแยกขยะก่อนทิื้ง

จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน วิธีการฯ

ขั้นตอนที่ 6 การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป

จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ขั้นตอนที่ 7 การเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป

ประชาชนดำเนินการคัดแยกขยะเอง บริหารจัดการภายในครัวเรือนของตนเอง จากการอบรมโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ขั้นตอนที่ 8 การกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นตอนที่ 9 เฝ้าระวังผลการกระทบจากการดำเนินการเก็บขน

ขอนตอนที่ 10 ประเมินผลกระบวนการแยกขยะ

ขั้นตอนที่ 11 ปรับปรุง/แก้ไขและพัฒนา