แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

|