การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 28 กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริงานและร่วมปฏิณาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น

|

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประกอบพิธีเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมเพรียงกัน และร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริงานและร่วมปฏิณาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามแนวทางมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด