ลงพื้นที่สำรวจ สถานประกอบการ กิจการจำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่

|