ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

|

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด               ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ประจำเดือน ตุลาคม 2564