ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

|
วันที่  3   พฤศจิกายน  2563    เวลา   10.00   น.   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   นายวีระพล  คงศรี  ปลัดเทศบาล  ประธานคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ได้ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด