ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทางระบบ http://www.ereportmatra80.com/

|