ประชาสัมพันธ์แผนการออกสำรวจสถานประกอบการเพื่อยื่นคำขอ/ต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535

|