ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์)โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6-ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

|