ข่าวกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2564

|
    ช่วงเดือน  มีนาคม 2564   พนักงาน  เจ้าหน้าที่   เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    ได้ร่วมกิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ  รายนายสมพงษ์   สีดา  ราษฎร หมู่ที่  15   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ