กิจกรรมโครงการ กฟภ.สานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน Join with PEA Region 2

|
               วันที่   12   ตุลาคม   2564   เวลา   09.00   น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมโครงการ กฟภ.สานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน Join with PEA Region 2  โดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนและให้ความรู้การให้บริการต่างๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค