กิจกรรมโครงการคนพิการรวมกลุ่มประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 – 12 ต.ค.2563

|