การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมประชาคม

|

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำลหนองหญ้าลาด และนายวีระพล คงศรี ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมประชาคมการเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ณ ศาลาวัดป่าดำรงพุทธธรรม บ้านห้วยพอก หมู่ที่11