การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

|