MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีการ Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

|

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 (เวลา 09.09 น.)

🔹 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นำโดย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีการ Kick Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

🔹 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน