ITA

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 / ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 /

ประกาศฉบับภาษาไทย ประกาศฉ

Read More »

EIT 2024 “เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ขอเชิญชวน บุคคลภายนอก ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567”

Read More »

ITA 2564

ITA 2564 การประเมินคุณธรร

Read More »