รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4001

ระยะเตรียมการ ขั้นตอนที่

Read More »