รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวล

Read More »