ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวล

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More »