ข่าวกิจกรรม

ประชุมทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นท่ี่ ได้ทันท่วงที

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวล

Read More »

กิจกรรม เดือน สิงหาคม 2564 นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้ส่งต่อมอบถุงความห่วงใย ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กรณีผู้ที่รักษาหายแล้ว กลับมากักตัว 14 วัน บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 เพื่อเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์และทำให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองหญ้าลาดมีกำลังใจในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์ระบาด และสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

Read More »