6 โทษกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่”

|

6 โทษทางกฎหมาย “ทิ้งขยะไม่ถูกที่” สูงสุดโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


1) การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 31(2) และ มาตรา 54)
2) การทิ้งขยะ หิน กรวด ดิน เลน ทราย ลงในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 26 และ มาตรา 54)
3) การทิ้งขยะในน้ำที่เป็นบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 380)
4) การทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 396)
5) การทิ้งขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจถือเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งหรือดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญได้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 (1) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 ประกอบมาตรา 74)
6) การกระทำ ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจถือเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งหรือดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญได้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 ประกอบมาตรา 74)

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.2535 มาตรา 26 มาตรา 31(2)และมาตรา 54

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 (1) , (4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 380 มาตรา 396

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาตรา 74