โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต โดยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงโปรดให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564 – 2568 (5 ปี) การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความรู้  ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการดำเนินงานเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป  จากประเทศไทย  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 โดยบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข แมว ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จำนวน 994 ตัว