สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

|