สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้ง1/2566 เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม 2566

|