วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 09.30 น.) RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก

|

📣 RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก 📣

🔹 นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่

#RE-X-RAY

#โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด