รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

|

รายการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567