รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA)

|

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

🎉นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) โดยท่านสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ