ภารกิจกองช่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

|

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

🔹🔹เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายงานกองช่าง

⭐️ ซ่อมบำรุงระบบประปา

⭐️ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ตามหน้าที่ และดูแล จัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น