ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายหรือให้บริการสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

|

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ ตามหนังสือที่ ศก 0023.8/ว461 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”