ประชาสัมพันธ์ ภารกิจบริการประชาชน (กองช่าง)

|

วันที่ 15 มกราคม 2567 (เวลา 08.30-12.00 น.)

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายงานกองช่าง

⭐️ บำรุงรักษาความสะอาดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และตรวจสอบระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานบริการประชาชนในพื้นที่

ตามหน้าที่ และดูแล จัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น