ประชาสัมพันธ์ ภารกิจบริการประชาชน (กองช่าง)

|

วันที่ 10 มกราคม 2567 (เวลา 09.00-16.00 น.)

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายงานกองช่าง

⭐️ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

⭐️ ตามหน้าที่ และดูแล จัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น