ประชาสัมพันธ์ ภารกิจบริการประชาชน (กองช่าง)

|

วันที่ 3 มกราคม 2567 (เวลา 13.00-16.30 น.)

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายงานกองช่าง

ซ่อมบำรุงระบบน้ำปาหมู่บ้าน ติดตั้งมิเตอร์น้ำให้แก่ประชาชน ตามหน้าที่ และดูแล จัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น