ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๖

|

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในพื้นที่ได้รับทราบ และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร หากพบว่า ผู้ใดไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ หรือมีบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีตัวตน ให้ท่านไปยื่นคำร้อง ขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โทร.๐-๔๕๖๖-๑๔๒๒

ทั้งนี้ (๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน ชุด

(๒) ประกาศอำเภอกันทรลักษ์ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ (แบบ ผก.7) จำนวน ๑ ชุด

ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด