ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

1.คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน สำหรับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. สาระน่ารู้ การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน

3.ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4. แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบหนองหญ้าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565