ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็คทรอนิกส์ ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทางระบบ http://www.ereportra80.com

|

1. กฎกระทรวงตามมาตรา 80

2. การดำเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรา 80

3. แบบ ทส.1

4. แบบ ทส.2