ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทาง คสล.โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านผู้ช่วยโอพิศ – หลุมหิน)

|