ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)

|