ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

|