ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

|